ŠTUDENTSKÉ OMŠE A MODLITBY

Nedeľa o 20:30 Študentská omša, posledná nedeľná v Trenčíne (klubovňa Školského internátu ŠG – DM, Staničná 6, 5. posch.- oproti výťahom, č. 501). Začiatok nedeľných omší nadväzuje na autobusové a vlakové spoje z celého Slovenska. Nedeľné sv. omše aktuálne pozastavené!

Pondelok o 19:00
Gitarová mládežka (kostol Notre Dame, centrum TN, ul. 1.mája, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra). Posledný pondelok v mesiaci po sv. omši býva adorácia.

Utorok o 19:00
Gitarová mládežka (kaplnka Dopravnej akadémie Zlatovce, 5. posch. internátu, A 535). Rôzny program podľa týždňa v mesiaci (adorácia, ruženec, diskusia).

Streda o 19:00
Mládežka, vysokoškolské stretko, jedlo, témy, hostia, hry (UPC Sihoť, B419). Príprava od 18:30-18:55. Propagácia a prihlasovanie na výlety a viacdňové UPC akcie (aj mimo TN) prebieha naživo, v rámci oznamov na omšiach a na stretkách po nich.

Prvý piatok v mesiaci o 07:00
Tichá sv. omša s eucharistickým požehnaním., kaplnka na 5. poschodí internátu Dopravnej akadémie, A535

DUCHOVNÉ PORADENSTVO A SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pol hodinu pred a po študentských omšiach v Kostole Notre Dame, na internátoch a v UPC TnUAD na Sihoti.

+

Streda 13:00 – 14:00
Fakulta Špeciálnej techniky, Záblatie, 1. poschodie (schodami pri jedálni), č. dv. 231, len v čase semestra

Streda 17:00 – 19:00
kancelária UPC na Sihoti, B 419

ŠTUDENTSKÉ VEČERY

Pondelok 17:15
Notredámy – dámske stretko v klubovni Nodam u sestričiek.

Streda 19:00
Stredoškolské stretko v klubovni na 5. poschodí internátu Dopravnej akadémie, A534.

Štvrtok od 19:00
Chlapskí chlapi – chalanské stretko. Kaplnka na Dopravnej akadémií, 5 posch.

Športový večer UPC

Utorok 20:00 – 21:30 v Telocvični TnUAD na Sihoti.
Vstup cez rampu a dvor z ulice Gen. Goliana, za rohom A budovy univerzity (na Študentskej ulici doprava; je to budova vedľa Obchodnej akadémie), s poverenými koordinátormi (Milan P., Ivana P.-H., Anna K.). Na základe rozhodnutia rektorátu TnUAD vstup možný iba študentom a absolventom TnUAD.